Podstawowe dane finansowe

 2023 (w tys. zł)2022 (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży00
Zysk/Strata netto3 883-51 103
Suma bilansowa37 52334 208
Aktywa trwałe32 36530 686
Aktywa obrotowe5 1583 522
Kapitał własny26 18022 997
Zobowiązania długoterminowe10 6239 736
Zobowiązania krótkoterminowe7202 175