Podstawowe dane finansowe

 2020 (w tys. zł)2019 (w tys. zł)
Przychody netto ze sprzedaży15 96319 248
Zysk/Strata netto31 40614 180
Suma bilansowa106 75073 611
Aktywa trwałe23 06922 444
Aktywa obrotowe1 7497 504
Kapitał własny87 62655 588
Zobowiązania długoterminowe13 07610 573
Zobowiązania krótkoterminowe6 0487 450